Obchodné podmienky

Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) stanovujú podmienky využívania služby označenej ako DOPO Potraviny cez internet a upravujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Služba spočíva v prezentácií produktov na webovej stránke – www.dopo.sk umožňujúcej vytvoriť Objednávku obsahujúcu tovar, jeho dodanie a kúpe tovaru. Tovar prezentovaný na webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej Republiky.

„Predávajúcim“ sa rozumie:
Martin Brudňák – DOPO Potraviny cez internet
Sídlo: Ludmanská 3, 040 01, Košice
IČO: 47797657
DIČ: 1086968355
Tel.: 0948 137 686
E-mail: info@dopo.sk

Podnikateľský subjekt je zapísaný na Okresnom úrade Košice, číslo živnostenského registra: 820-77585.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj. Adresa: Vrátna 3, 043 79, Košice. Tel. č. 055/6220 781, Webwww.soi.sk.

„Službou“ sa rozumie sprostredkovanie nákupu Predávajúcim Kupujúcemu. Predávajúci sprostredkuje nákup u Partnerov a dodávateľov Predávajúceho podľa objednávky Kupujúceho. Nákup a balenie tovaru prebieha výhradne u Partnerov a dodávateľov Predávajúceho. Tovar uvedený na Stránke je tovar predávaný Partnermi a dodávateľmi Predávajúceho. Nákup bude doručený Kupujúcemu v zvolený termín prostredníctvom Expres Kuriéra Slovenskej Pošty a.s.

„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v objednávkovom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky produktového katalógu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.

„Partnerom a dodávateľom“ sa rozumie akákoľvek obchodná sieť v ktorej Predávajúci sprostredkuje nákup.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka

2.1 Kúpna zmluva na tovar medzi DOPO Potraviny cez internet ako Predávajúcim a zákazníkom, ako Kupujúcim, je v rámci Služby uzatvorená vždy prevzatím tovaru zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny, ku ktorej dochádza po dodaní tovaru podľa Objednávky zákazníka.
2.2 Odmietnutie tovaru zákazníkom v mieste dodania tovaru nemá pre zákazníka nijaký následok a neznamená napr. odstúpenie od zmluvy.
2.3 Zákazník vytvorením a potvrdením Objednávky uskutočňuje návrh na dodanie tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke.
2.4 Do okamihu dodania tovaru uvedeného v Objednávke zákazníka nemôže byť žiadny z úkonov DOPO Potraviny cez internet považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu, pričom dostupnosť tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby partnerov DOPO Potraviny cez internet.
2.5 DOPO Potraviny cez internet dostupnosť tovaru negarantuje.
2.6 Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
2.7  Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke „Pokladňa“.
2.8  Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe popisu. Vizuál a obrázky majú nezáväzný, iba informatívny charakter.
2.9  Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.
2.10  Potvrdenie Objednávky je Kupujúcemu doručené e-mailom.
2.11  Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle bodu 2.4.
2.12  Za pracovné hodiny je považovaný čas od 10:00 do 18:00 v pracovné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja.

3. Cena tovarov a služby

3.1  Ceny tovarov sú tie ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.
3.2  Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.
3.3  Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, obsahuje cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných.
3.4  Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných Partnerov a dodávateľov Predávajúceho.
3.5  Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru ako službu.
3.8 Predávajúci môže zmeniť cenu tovaru uvedenú v katalógu pri Objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od Partnerov a dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

4. Platobné podmienky

4.1  Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať v hotovosti prepravnej spoločnosti, ktorá tovar doručí, elektronickou platbou prostredníctvom platobnej brány priamo na stránke Predavajúceho alebo prevodom na účet Predávajúceho.
4.2  Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 4.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
4.3 Ako doklad o zaplatení slúži faktúra vystavená a zaslaná spolu s tovarom Kupujúcemu, prípadne e-mailom. Kupujúci si taktiež môže stiahnuť kópiu faktúry v potvrdzujúcom e-maily alebo na Stránke v časti Môj účet.

5. Dodacie podmienky

5.1  Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim na Stránke Pokladňa.
5.2  Tovar dodáva Predávajúci v pracovné dni. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja, môže byť takýto deň chápaný ako nepracovný.
5.3  V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných Položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je Kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar. Takto vzniknutý preplatok bude Kupujúcemu pripísaný na jeho pôvodný účet v Banke (z ktorého prišla platba) najneskôr do 2 kalendárnych dní.
5.4  Tovar bude doručený na adresu uvedenú na stránke Pokladňa. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.
5.5  Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre dovoz tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre dovoz vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Objednávka bude vrátená.
5.6  V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o predĺžení času dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia.
5.7 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

6. Reklamácia objednávky

6.1  Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.
6.2  Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
6.3  Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.dopo.sk.
6.4  Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.
6.5  Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na kontaktné údaje info@dopo.sk alebo poštou, odoslaním Reklamačného formulára priloženého k tovaru na adresu: Martin Brudňák, DOPO Potraviny cez internet, Ludmanská 3, 040 01, Košice.
6.6  Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
6.7  Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom objednávkovom formulári.
6.8  Včas reklamovaný tovar, zakúpený prostredníctvom internetovej služby www.dopo.sk, bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je k dispozícií),
b) vrátením peňazí,
c) odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

7. Odstúpenie od zmluvy – právo na odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením na emailovej adrese: info@dopo.sk alebo odoslaním vyplneného formulára na korešpondenčnú adresu – Martin Brudňák, DOPO Potraviny cez internet, Ludmanská 3, 040 01, Košice. Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám bude doručený spolu s tovarom. Tovar, ktorý chcete vrátiť neposielajte na dobierku. Po doručení odstúpenia od zmluvy na našu e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu, Vám pošleme potvrdzujúci e-mail o obdržaní odstúpenia od zmluvy a následne Vás budeme kontaktovať za účelom spresnenia spôsobu a miesta prevzatia tovaru, ktorý nám chcete vrátiť. Tovar, ktorý vraciate musí byť v rovnakom stave ako pri kúpe, nepoškodený, nerozbalený s etiketou.
7.2 Po doručení odstúpenia od zmluvy, Vám vrátime kúpnu cenu vráteného tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá Vašu povinnosť v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe, nepoškodený, nerozbalený, v opačnom prípade nám vznikne nárok na náhradu škody, alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Ak bola spotrebiteľovi v rámci marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nulu, ale vrátením tovaru už zákazník nespĺňa podmienky tejto marketingovej aktivity, tak peňažná čiastka za vrátený tovar bude znížená o túto hodnotu. Presná čiastka je uvedená vo faktúre ako Doručenie.

7.3 Zoznam tovarov, od ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy:

a. všetky potraviny, ktoré sú označené dátumom spotreby,

b. všetky potraviny, kde výrobca určuje podmienky skladovania,

c. tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, zvukové a obrazové záznamy, počítačový software predávaný v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, periodická tlač a knihy nedodávané v ochrannom obale.

8. Storno objednávky

8.1  Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať telefonicky na čísle 0948 137 686 alebo zaslaním e-mailu na adresu: info@dopo.sk s uvedením čísla objednávky.
8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany Partnerov a dodávateľov tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

9. Záručná doba

9.1  Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale. Záručná doba na drogériu a spotrebný tovar je taká, aká je uvedená na obale. Na výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu sa vzťahuje zákonná záručná doba. Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.
9.2  Priložený doklad o predaji zaslaný e-mailom po dokončení objednávky slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť elektronickou formou podľa bodu 6.

10. Práva a povinnosti predávajúceho

10.1  Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne alebo elektronicky požiada.
10.2  Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (Objednávky) a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.
10.3  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.
10.4  Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

11. Práva a povinnosti kupujúceho

11.1  Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.
11.2  Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
11.3  Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.
11.4  V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 11.1 až 11.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady vynaložené na vybavenie objednávky.
11.5  Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.
11.6  V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Objednávkou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.
11.7  Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Kupujúci v sekcii „Môj účet“ na Stránke, telefonicky na 0948 137 686 alebo e-mailom na adrese info@dopo.sk.

12. Ochrana osobných údajov

12.1  Vyplnením objednávkového formulára, alebo Objednávky v rámci internetovej služby DOPO Potraviny cez internet, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.
12.2  Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.
12.3  Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

13. Licencie, Autorské práva

13.1  Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav, výberov a zbierania a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.
13.2  Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 12.1, je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.
13.3  Označenie „DOPO“, všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, písma, mená, grafika a tlačidlové ikony, známky služieb, ochranné známky a/alebo pracovný odev Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý iným spôsobom než je presne vymedzené v týchto Podmienkach.
13.4  Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá objavujúce sa na Stránke sú majetkom ich zákonných vlastníkov a Kupujúcemu nevzniká žiadne vlastnícke ani autorské právo týkajúce sa týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

14. Dostupnosť stránky

14.1  Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať.
14.2  Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Kupujúceho. V prípade zabudnutia hesla môže Kupujúci požiadať cez Stránku o nové heslo a systém mu automaticky vygeneruje nové prístupové heslo. Výhradne Kupujúci je zodpovedný za autorizovaný alebo neautorizovaný prístup na jeho účet pod jeho užívateľským menom.
14.3  Kupujúci súhlasí so znášaním zodpovednosti za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla a znášaním poplatkov súvisiacich s použitím jeho hesla na Stránke. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bezodkladne informuje zákaznícku linku Predávajúceho a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Predávajúci neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla.
14.4  Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.

15. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Posledná aktualizácia obchodných podmienok prebehla 1. februára 2018.

Zdieľaní
TOPlist